Algemene Voorwaarden

Versie 1-1-2020

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

ADOREMI

Schoonhout 128

4872 MD Etten-Leur

Telefoonnummer: 06 29 466 241

E-mailadres: info@adoremi.nl

KvK-nummer: 20149889

Btw-identificatienummer: NL 001519571 B61

 

Artikel 2: Definities

 

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. de opdrachtgever/koper 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de uitgever opdracht heeft gegeven tot het leveren van boeken, teksten of welke producten dan ook, dan wel tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten.

2. de uitgever 

ADOREMI Uitgeverij, dan wel de bevoegde, voor haar optredende natuurlijke persoon, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

 

Artikel 3: Algemeen
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever/koper en de uitgever gesloten overeenkomsten.
 2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
Artikel 4: Prijzen / aanbiedingen

 

 1. Alle door de uitgever genoemde prijzen in de catalogus, prijslijst en op de internetsite van de uitgever zijn  exclusief eventuele verzendkosten.
  Zet- en tikfouten in de prijslijst of op de internetsite van de uitgever zijn voorbehouden.
 2. De uitgever is gerechtigd de geldende prijzen te verhogen. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, is een dergelijke prijsverhoging ook mogelijk na het sluiten van een overeenkomst.
 3. Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, eventueel aangeduid als offerte, verplicht de uitgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever/koper.
Artikel 5: Annulering

 

 1. De opdrachtgever/koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren, voordat de uitgever met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de uitgever ontstane schade vergoedt. Onder schade wordt begrepen de door de uitgever geleden verliezen en gederfde winsten en in elk geval de kosten die de uitgever reeds ter voorbereiding heeft gemaakt waaronder die van bestelde en ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Annulering door de opdrachtgever/koper van overeenkomsten, waarbij de bestelde goederen reeds door de uitgever of in opdracht van de uitgever in productie zijn genomen, is niet mogelijk. Van in productie nemen is sprake, zodra de goederen ADOREMI in het kader van de bestelling hebben verlaten.
Artikel 6: Verzending/levering

 

 1. Een door de uitgever opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. De uitgever is, ook bij een overeengekomen termijn, pas in verzuim nadat de opdrachtgever/koper hem in gebreke heeft gesteld.
 2. Artikelen die de uitgever in opdracht van de particuliere opdrachtgever/koper verstuurt, worden door de uitgever binnen twee werkdagen na binnenkomst van de betaling aangeboden bij Post.nl. Voor de verzending worden kosten in rekening gebracht.
 3. Artikelen die de uitgever in opdracht van een zakelijke opdrachtgever/koper verstuurt met Post.nl, worden binnen twee werkdagen aangeboden bij deze diensten. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vertraging die ontstaat tijdens het vervoer van artikelen door Post.nl. De kosten voor verzending via Post.nl zijn voor rekening van opdrachtgever/koper.
Artikel 7: Betaling

 

 1. Tenzij vooraf anders en schriftelijk overeengekomen met de uitgever dient de opdrachtgever/koper de prijs genoemd op de factuur te voldoen binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat hij zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Bij niet-tijdige betaling als hiervoor bedoeld, is de opdrachtgever/koper in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de uitgever is vereist.
 2. De opdrachtgever/koper is altijd gehouden op eerste verzoek van de uitgever zekerheid te stellen voor voldoening van de te betalen bedragen.
 3. Bij niet-tijdige betaling, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever/koper naast het verschuldigde bedrag in hoofdsom en de rente gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bij overeenkomsten met consumenten worden de buitenrechtelijke kosten berekend conform de per 1 juli 2012 in werking getreden staffel buitengerechtelijke incassokosten.
 4. De uitgever behoudt zich het recht voor verdere leveringen aan opdrachtgever/koper op te schorten totdat de opdrachtgever/koper de aan hem verstuurde openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken heeft voldaan.
 5. Particulieren dienen de bestelling vooraf te betalen, door middel van een overschrijving of bij bestelling via de webwinkel van de uitgever (Adoremi-Moments) via iDEAL
Artikel 8: Retouren

 

 1. De uitgever accepteert geen overtollige voorraad ter creditering, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Uitzondering hierop is de voorraad bij de opdrachtgever/koper, die in consignatievorm zijn aangeleverd en gebruikt worden voor aflevering aan consumenten, in opdracht van de uitgeverij, mits de boeken compleet onbeschadigd worden geretourneerd.
Artikel 9: Reclames

 

 1. Reclames kunnen alleen schriftelijk worden ingediend, tot uiterlijk veertien dagen na verzending. Na deze periode worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij de reclame betrekking heeft op een duidelijke en aanwijsbare fabricagefout.
 2. Reclames kunnen alleen geldend worden gemaakt als de geleverde goederen nog in dezelfde staat verkeren als waarin ze zijn geleverd.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtgever/koper zijn bedrijf uitoefent dan wel woont. Iedere levering van zaken door de uitgever aan de opdrachtgever/koper geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan, totdat de opdrachtgever/koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden.
Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

 1. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever/koper de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen of laten nemen, heeft doen of laten bewerken of verwerken. Evenmin is de uitgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever/koper heeft geleden door diensten die de uitgever voor hem/haar heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de uitgever.
 2. Indien de uitgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de uitgever beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, en indien de aansprakelijkheid een deel van de order betreft tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 12: Onderzoek bij aflevering

 

 1. De opdrachtgever/koper is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de uitgever de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden, zodra hem blijkt dat de uitgever in de prestatie is tekortgeschoten, de uitgever terstond schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Het onderzoek en de kennisgeving dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te worden gedaan.
 2. De uitgever is de overeenkomst in ieder geval nagekomen, indien de opdrachtgever/koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft doorverkocht dan wel met de prestatie heeft ingestemd.
Artikel 13: Auteursrechten
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijft de uitgever steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals boeken, kopij, zetsel, tekeningen, modellen en dergelijke.
 2. Alle door de uitgever geleverde zaken mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving van de goederen geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de uitgever bestaat, nimmer zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of verhandeld.
Artikel 14: Resultaat

 

 1. De uitgever zal in de strekking van marketingactiviteiten zoveel mogelijk bijdragen aan de promotie van de uitgave van opdrachtgever/koper. Dit houdt in dat de acties, vernoemd in de overeenkomst die beide partijen zijn aangegaan, naar behoren zullen worden uitgevoerd.
 2. De opdrachtgever/koper is medeverantwoordelijk voor het succes van de te verkopen aantallen en zal te allen tijde zorgdragen voor voldoende aandacht, publiciteit, lezingen, signeersessie en overige marketingactiviteiten. De kosten voor deze activiteiten zijn voor eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen met de uitgever.
 3. De uitgever is niet verantwoordelijk voor het wel of niet behalen van de afgenomen aantallen en gedrukte exemplaren van de uitgave.

 

Artikel 15: Overmacht

 

 1. Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door overmacht of door omstandigheden buiten het risico van de uitgever gelegen, is de uitgever gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur van de periode van de overmacht of niet voor zijn risico komende omstandigheden. Onder overmacht worden onder meer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting, overmacht van toeleveranciers dan wel feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de uitgever in redelijkheid niet tot de uitvoering van de opdracht kan komen.
Artikel 16: Ontbinding overeenkomst

 

 1. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een koper/opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de uitgever richt, zal hij te allen tijde eerst de uitgever schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever/koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.
 2. De opdrachtgever/koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
Artikel 17: Geschillen
 1. Op alle door de uitgever verrichte handelingen, waaronder begrepen de door de uitgever gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing en is ook bij internationale transacties de Nederlandse rechter bevoegd.